Югозападният университет „Неофит Рилски” е основан през 1976 г. в Благоевград. Той е сред водещите образователни, научни и културни институции в страната.

Структурата на университета включва девет факултета: Правно-исторически факултет, Природо-математически факултет, Стопански факултет, Филологически факултет, Философски факултет, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Факултет по педагогика, Факултет по изкуства и Технически факултет. Те предлагат широк спектър от бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и възможност за следдипломна квалификация.

Обучението се провежда в 30 професионални направления в областта на хуманитарните, техническите, управленските, социалните, природните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве и спорта, сигурността и отбраната и др. По този показател университетът е на първо място в страната.